MBraille

Помощ за MBraille

Въведение в брайловата клавиатура

Преди да започнете да пишете, трябва да откриете бутоните за
всяка брайлова точка. Има два установени изгледа, хоризонтален изглед, както при традиционната брайлова машина, и мрежов изглед при захват на устройството
с екрана към далечната страна. Освен това, изгледите могат да се заключват портретно или пейзажно, или автоматично да се сменят, приспособявайки се към различните размери на екрана.

Можете да изследвате разположението на бутоните чрез приплъзване на пръст по екрана. Целият екран е зает от бутонитеи бихте могли да чуете анонса за всеки бутон от mbraille докато пръстът Ви преминава от един бутон върху друг. (По-късно Можете да изключите това от настройките като забраните тренировъчния режим.)

Вие ще чувате всяка брайлова точка, изследвайки клавиатурната подредба. Щом сте готови да започнете да пишете, въведете Л (точки1 2 3) последвани от В (точки 2 4 5 6).

Бутоните отговарящи на брайловите точки заемат целия екран и така имате известна възможност за адаптиране към подходяща за Вас подредба.

В мрежовия изглед, обикновено ползван с екрана насочен далеч от Вас, клавишите за брайлови точки са обикновени правоъгълници, покриващи целия екран.

Допълнително има възможност в настройките за размяна точки 1&3 и 4&6, което се предпочита от някои потребители, когато екранът сочи надалеч.

Използване на клавиатурата

Въвеждането на брайл започва, когато един пръст докосва екрана и завършва, когато
всички пръсти са вдигнати. Можете да докоснете всички точки едновременно, или последователно, стига в това време поне един пръст да остава върху екрана. Редът на докосване на точките е без значение. По подразбиране се използва краткописът (английски и някои други езици), но той може да бъде изключен от настройките. За бързо включване и изключване на краткописа при въвеждане на текст, задръжте точка 6 с един пръсти плъзнете с друг пръст нагоре или надолу.

Плъзване на един пръст

Плъзнете надясно към хоум бутона, за да въведете интервал. Плъзнете към надолу, за да въведете нов ред. Както интервалът, така и новият ред служат за разгръщане на съкращенията в предходната дума. Плъзнете наляво, за да изтриете предишния знак. Плъзнете нагоре, за да чуете написаното.

Плъзванес два пръста

Плъзнете с два пръста наляво, за да изтриете последната дума.

Плъзнете с два пръста надясно, за да отмените последното действие. Можете да отменяте отрязване и изтриване, включително изтриването на буфера.

Плъзнете с два пръста нагоре, за да чуете броя символи и думи в текста.

Плъзнете с два пръста надолу, за да чуете последно произнесеното от MBraille.

Плъзване с три пръста

Плъзнете надясно с три пръста, за да се върнете в менюто. Използвайте същото движение, за да излезете от настоящата помощна документация.

Плъзнете нагоре, за да изтриете написаното дотук.

Клипборд

Ако превключите от MBraille на друго приложение, настоящият текст се копира автоматично в клипборда. Можете да поставите текста в другото приложение. Когато сте в началния екран, можете да натиснете двукратно хоум бутона, за да отворите мениджъра на задачите и да изберете MBraille, за да се върнете в него.

За да копирате само конкретен текст от MBraille в друго приложение маркирайте и копирайте желаната част по описания по-долу начин и веднага след това натиснете хоум бутона.

Редактиране на текст

Можете да извършвате елементарно редактиране с MBraille, да преглеждате написаното от Вас и да местите текст чрез маркиране, изрязване и поставяне. Можете дори да поставяте текст от други приложение в MBraille за редакция.

Всички жестове за редактиране функционират на един и същ принцип. Използвате едната ръка, за да натиснете и задържите една или повече брайлови точки, за да укажете жеста. После плъзвате нагоре, надолу, наляво или надясно с другата ръка, за да активирате избрания жест .

Когато редактирате вече съществуващи думи и въвеждате пунктуация, често е по- подходящо да използвате несъкратен брайл. За бързо превключване на краткописа при въвеждане на текст задръжте върху точка 6 с един пръсти плъзнете нагоре или надолу с друг пръст.

Преглед на текст

Задръжте върху брайлова точка 3 с един пръст. Използвайте друг пръст, за да плъзнете наляво или надясно, за да четете текста дума по дума. Плъзнете нагоре, за да четете по изречение. Плъзнете надолу, за да достигнете до думите в последно прочетеното изречение. Плъзнете отново надолу до знаците в последната дума. Режимът на преглед приключва, когато освободите точка 3.

Този помощен екран всъщност е представен като текст в буфера на MBraille в специален режим само за четене . Можете да тренирате прегледа на текст в тази помощна документация.

Можете да се придвижите до началото на текст като задържите точки 1 и 3 и после да плъзнете наляво.

Можете да се придвижите до края на текст като задържите точки 1 и 3 и плъзнете надясно.

Маркиране, отрязване, копиране и поставяне на текст

Придвижване в текста чрез функцията за преглед. Щом сте достигнали мястото, натиснете точка 2 докато държите точка 3. Чрез задържане на точки 2 и 3, допълнено с плъзване на допълнителен пръст, текста през който преминавате, се маркира. MBraille анонсира избрания текст при придвижването. За да копирате избрания текст, натиснете точка 5 докато все още държите точки 2 и 3. За да изрежете избрания текст, натиснете точка 4.

За да поставите текст при курсора, задръжте точка 2 и плъзнете надолу с друг пръст. Задръжте точка 2 и плъзнете , за да чуете съдържанието на клипборда. Можете да поставите копиран с функционалността на MBraille за копиране и изрязване текст, или текст,копиран от друго приложение.

Правописна проверка

Можете да конфигурирате помощта за правописна проверка в настройките на MBraille.

Разполагате с 3 възможности за настройка:

  1. правописна проверка при писане.

MBraille ще издава звук при всяка неправилно изписана дума.

  1. правописна проверка.

Издаване на звук само при придвижване по дума.

  1. не проверявай правописа.

Можете да конфигурирате също как се извършват предложенията и поправките на правописа. Има две възможности.

Първа възможност, чрез списък:

При придвижване по дума задръжте точка 3 и натиснете точка 4, за да извикате списък с предложения, когато чуете звука за грешно изписана дума. Можете да изберете от предложенията чрез придвижване в списъка, или с натискане на бутона за отказ в долния край на екрана, да запазите текста непроменен.

Втора възможност, с жест:

Когато чуете звука за погрешно изписване докато пишете или се придвижвате, можете веднага да изберете предложение от списък като задържите точка 1 допълнено с плъзване нагоре или надолу. Първата опция в списъка е грешно изписаната дума в случай, че желаете да я запазите. В момента, в който вдигнете пръстите си, корекцията е извършена и можете да продължите да пишете.

Точкови команди от клавиатурата

Можете да изпълнявате различни команди от брайловата клавиатура чрез започване на нов ред с точка, последвана от командата и възможните аргументи, последвани от нов ред. Някои команди се отнасят до написания от Вас текст, други са самостоятелни.

Например започвате да пишете текст. Тогава можете да го изпратите, ползвайки точкова команда в края на съобщението. Например можете да го изпратите по електронната поща чрез командата .поща, да го изпратите чрез текстово съобщение, ползвайки командата .смс, или да го запазите за по-късно с командата .запази

Точковите команди, които въвеждате в MBraille, се съхраняват и можете по-късно да ги прегледате и изпълните отново. Например ако често изпращате смс до група хора, е удобно да не въвеждате командата отново. В началото на реда задръжте точка4 и плъзнете нагоре, за да се върнете назад в историята, надолу, за да се придвижите напред. Щом вдигнете пръста си от точка 4, все едно, че сте въвели стара команда. Просто плъзнете надолу за нов ред, за да се изпълни отново.

Можете също да търсите в историята на командите. Изпишете точка, последвана от интервал и търсената дума. Тогава задръжте точка 4 и плъзнете нагоре. Извеждат се само командите, съдържащи търсената дума.

Налични са следните точкови команди.

Телефонно обаждане

.набор име Търси името в контактите и веднага инициира обаждане. Ако има повече от едно съвпадение, представя Ви се списък, от който да изберете. вместо аргумента "име" можете да въведете телефонен номер.

СМС текстови съобщения

.смс номер

Ще изпрати до номера съобщение с написания текст като съдържание.

.Смс име

Ако има само едно съвпадение, директно ще се изпрати смс с настоящия текст. В противен случай ще Ви бъде представен списък със съвпадащи имена.

Изпращане на поща

Можете да изпращате поща с командата .поща.

Употреба:

.поща "Здравей, приятелю" Иван

Последвано от нов ред, резултатът ще е форма за ново писмо със зададена тема "Здравей, приятелю" и попълнено поле До: с имейл адреса на Иван. Темата на писмото трябва да е в кавички, ако съдържа интервал. Имейлите на получателя се търсят в контактите.

Ако адресът на получателя не е в контактите Ви, можете да го изпишете внимателно,

.поща поддръжка support@mpaja.com

Публикуване в пощенския списък на MBraille

.отзив [тема]

Ще изпрати писмо до пощенския списък mbraille-test. Темата е по желание, ако не се посочи, по подразбиране се въвежда "MBraille feedback"

Директна поща

Ако използвате GMail, можете да конфигурирате MBraille да изпраща пощата директно, елиминирайки пощенския клиент и така да изпратите писмо, без да напускате MBraille. За да можете да направите това, трябва да зададете на MBraille Вашия имейл адрес и парола.

Употреба:

.задай адреспоща имейл-адрес парола

Пример:

.задай адреспоща mbraille-hero@gmail.com парола

Трябва да направите това само веднъж.

От съображения за сигурност паролата не се вижда в историята на командите, нито се съхранява локално в чист текст.

В бъдеще освен за GMail предстои поддръжка и за други доставчици.

To go back to using the mail client, do

.задай адреспоща не

Можете да добавите подпис към директната поща с командата .подпис

.подпис

Ще добави настоящия текст като подпис към директните писма.

Като алтернатива за едноредови подписи можете да използвате

.подпис едноредов подпис

Получаване на помощ

За да отворите тази помощна документация направо от брайловата клавиатура, можете да зададете точковата команда точка помощ.

Браузване и търсене

Отваряне на уеб браузер

Можете да отворите произволен адрес във вашия браузер по подразбиране с помощта на командата .уеб.

Употреба

.уеб mpaja.com

Не е необходимо да изписвате http:// в началото на адреса, но не е проблем, когато поставяте линк от друга програма. Ако адресът не изглежда логичен, се изпраща към Google за обработка.

Търсене в Google

Можете да търсите в Google с командата точка Google. }Ще се отвори Вашият браузер с с резултатите от търсенето.

Употреба:

.google дума1 дума2

Можете да съкратите командата до .гуг

Пример:

.гуг "Алберт Айнщайн"

Забележете, че можете да поставяте в кавички критерия за търсене, както и да извършвате стандартно търсене. Ако не зададете никакви параметри, целият настоящ текст се използва като критерии за търсене.

Музика

Търсене и просвирване в Spotify

Употреба

. спот песен за просвирване

Пример

.спот rykiel conversation

Ще започне просвирване на песента на Jean-Philippe Rykiel, Conversation. Между другото Jean-Philippe потребител на MBraille от Франция. :)

Социални мрежи

.публик тема

Отваря менюто за споделяне в Андроид. За сега ще бъдете подканени да спрете TalkBack.

.уат тема

Директно ще отвори Whatsup. Засега ще бъдете подканени да изключите TalkBack.

Управление на файлове

.отвори файлово име

Отваря файлово име.txt от папката на MBraille. Ако използвате различно разширение от .txt, трябва да го укажете.

.отвори

Без име на файл, ще ви позволи да разгледате файловете в папката на MBraille. Плъзнете нагоре-надолу или наляво-надясно, за да се придвижите по списъка, натиснете двукратно, когато достигнете до желания за отваряне файл. В долния край на екрана се намира бутон за отказ на действието.

.запази файлово име

Съхранява настоящия буфер като файлово име.txt. Запазва се в папката на MBraille, която можете да отворите във файловия мениджър или като се свържете с компютър.

.запази

Съхранява настоящия буфер под името, с което е бил отворен. Ако буферът е нов, името по подразбиране е notes.txt

.виж [име на файл]

Отваря файла в режим само за четене. Всички команди на MBraille за преглед на текст са достъпни, но не можете да редактирате файла. Можете обаче да копирате части от него с жестовете за копиране.

В настройките можете да включите синхронизирането с Dropbox. Всички команди за управление на файлове ще се изпълняват за файловете в Dropbox.

Допълнения

Допълнителни символи

MBraille поддържа следните многоклеткови символи. Забележете, че озвучаването им е малко объркващо при анонсирането на отделните клетки в брайлов ASCII докато думата не бъде завършена.

456-1456 - диез

% 4-25-1234 - процент & 4-12346 - амперсанд ' 6-236 - апостроф ' 356-3 - апостроф 5-35 - звезда 35-35 - звезда + 5-235 - плюс - 5-36 - минус ... 3-3-3 - многоточие / 456-34 - наклонена черта : 4-156 - двоеточие = 5-2356 - равно @ 4-1 - маймунско а [ 6-2356 - лява квадратна скоба ] 2356-3 - дясна квадратна скоба ¢ 4-14 - цент(а) £ 4-123 - паунд(а) $ 4-234 - долар(а) забележете, че в брайловия краткопис това трябва да завършва на точки 56, за да се различава от съкращението за ble ¥ 4-13456 - йена © 45-14 - запазено право ® 45-1235 - регистрирано × 5-236 - умножение ÷ 5-34 - деление – 36-36 - тире –– 36-36-36-36 - двойно тире ″ 4-35 - кавички € 4-15 - евро(а) ™ 45-2345 - търговска марка

Промяна на брайловата таблица и езика на говора

.език езиков код

Пример

.език фр

Ще смени брайловата таблица и езика на изговор на френски.

.език фр запази

Ще запази избрания език и глас по подразбиране.

Можете да укажете и използвания английски вариант

.език сащ

Ще бъде американски английски. Други варианти са: en_gb, en_ca, en_au, en_in. Вместо долно тире можете да ползвате тире.

Забележете, че трябва да разполагате със съответния глас за ползвания от Вас TTS.

Заслуги

Тестващи

MBraille нямаше да съществува без екипа от тестващи, които дават ценни отзиви за развитието. Тестващи под Андроид по азбучен ред:

Дизайн и кодиране

Harri Pasanen

Запазено право MPaja.com 2014