MBraille

راهنمای اِم بریل

معرفیِ صفحه کلیدِ بریل

پیش از اینکه بتوانید شروع به نوشتن با این نرم افزار نمایید، شما باید در آغاز دکمه ی مربوط به هر یک از نقاطِ بریل را بیابید. در این نرم افزار دو طرح بندی ثابت برای صفحه کلید وجود دارد، یک طرحِ افقی شبیه به ماشینِ پِرکینز، و یک طرحِ شبکه ای برای دور نگه داشتنِ صفحه ی نمایشگر از خودتان. علاوه بر این، این دو طرح می تواند در دو حالتِ افقی یا عمودی قفل شود و یا به منظورِ ایجادِ تناسب با صفَحاتی با اندازه های متفاوت در حالتِ چرخشِ خودکار قرار گیرد.

شما می توانید با کاوشِ صفحه ی نمایشگرِ دستگاهتان با 1 انگشت، جایِ نقاطِ بریل را بیابید. در این نرم افزار کلِ محیطِ صفحه ی نمایشگرِ دستگاه با دکمه هایی که به عنوانِ نقاطِ بریل عمل می کنند پوشیده شده و زمانی که شما با انگشتتان از یک دکمه به دکمه ی دیگر می روید، خواهید شنید که نرم افزارِ اِم بریل عنوانِ هر دکمه یا در واقع نقطه ی بریل را اعلام خواهد کرد. (شما می توانید بعدا این گزینه را با خاموش کردنِ حالتِ آموزشی از منوی تنظیمات غیرِ فعال کنید.)

شما عددِ مربوط به نقاطِ ششگانه ی بریل را همزمان با کاوشِ صفحه ی نمایشگرتان خواهید شنید. زمانی که برای شروع به کار و نوشتن آماده بودید، با نوشتن دو حرف لام (نقاط 1 2 3) و واو (نقاط 2 4 5 6) کار را شروع کنید. دکمه های مرتبط با نقاطِ بریل تمامِ صفحه را می پوشانند، بنابر این دارای فضای کافی خواهید بود تا طرحی را انتخاب کنید که با شما و سلایقتان تناسب دارد.

در طرحِ شبکه ای که معمولا زمانی به کار می رود که صفحه ی نمایش از شما دور است، کلیدهای مربوط به نقاطِ بریل به شکلِ مستطیلهای ساده هستند، که دوباره تمام محیطِ صفحه نمایش را می پوشانند.

علاوه بر این، گزینه ای در بخشِ تنظیمات برای جابجاییِ نقاطِ 1،3 و نقاطِ 4،6 وجود دارد که برخی از کاربران استفاده از آنرا در حالی که صفحه ی نمایش از آنها دور است ترجیح می دهند.

استفاده از صفحه کلید

نوشتن به خط بریل زمانی آغاز می شود که یک انگشت بر روی صفحه ی نمایش قرار می گیرد و زمانی به اتمام می رسد که همه ی انگشتانِ کاربر از روی صفحه ی نمایش برداشته می شوند. شما می توانید همزمان بر روی تمامِ نقاطِ مورد نیاز برای نوشتن یک حرفِ بریل ضربه بزنید، یا می توانید تا زمانی که دستِ کم یک انگشت بر روی صفحه ی نمایش باقی می مانَد به طورِ متوالی این کار را انجام دهید. ترتیبِ ضربه زدن بر روی نقاط مهم نیست. به طورِ پیش فرض کوتاه نویسیِ بریل (در صورتِ وجود داشتن برای یک زبانِ خاص) به کار می رود، ولی این مورد را می توان از بخشِ تنظیمات غیرِ فعال کرد. زمانی که مشغولِ نوشتن متن هستید برای فعال و یا غیرِ فعال کردنِ قابلیتِ کوتاه نویسی به طورِ سریع، با یک انگشت نقطه ی 6 را نگه دارید و با انگشتِ دیگری بالا و پایین بروید.

مواردِ مربوط به کشیدنِ یک انگشت

یک انگشتِ خود را به سمتِ راست بکشید تا یک فاصله پس از آخرین حرف قرار دهید. برای ایجادِ خطِ جدید، یک انگشت را به طرفِ پایین بکشید. ایجادِ خطِ جدید و یا قرار دادَنِ فاصله پس از آخرین حرفِ نوشته شده، باعثِ اِعمالِ قواعدِ کوتاه نویسی در کلمه ای می شود که پیش از خطِ جدید و یا فاصله قرار دارد. برای حذفِ آخرین حرفی که نوشته اید یک انگشت را به سمتِ چپ بکشید. یک انگشت را به طرفِ بالا بکشید تا تمامِ آنچه را که نوشته اید بشنوید.

مواردِ مربوط به کشیدنِ دو انگشت

برای حذفِ آخرین واژه دو انگشت را به طرفِ چپ بکشید.

با کشیدنِ دو انگشت به سمتِ راست می توانید آخرین عملِ انجام شده را لغو کنید. شما می توانید حذف و بُرِشِ متن را با این کار لغو کنید و این قابلیت شاملِ باز گرداندنِ متنِ موجود در بافر، یا مکانِ ذخیره ی موقتیِ متن نیز می شود.

برای آگاهی از تعدادِ حروف و کلماتِ موجود در متن دو انگشت را به سمتِ بالا بکشید.

برای تکرارِ آخرین پیامی که توسط نرم افزارِ اِم بریل گفته شده دو انگشتِ خود را به طرفِ پایین بکشید.

مواردِ مربوط به کشیدنِ سه انگشت

برای بازگشت به منوی اصلی سه انگشت را به سمتِ راست بکشید. استفاده از همین ژست، باعثِ خروج از بخشِ راهنما نیز می شود.

برای پاک کردنِ نوشته ی فعلیِ خود، سه انگشت را به طرفِ بالا بکشید.

کلیپ برد

اگر شما از برنامه ی اِم بریل به برنامه ی دیگری بروید، متنِ جاری به طورِ خودکار در کلیپ برد کپی می شود. شما می توانید سپس آن متن را در برنامه ی دیگری به کار ببرید. هنگامی که در صفحه ی خانگیِ دستگاهِ خود هستید، با مراجعه به بخشِ برنامه های اخیر می توانید دوباره به برنامه ی اِم بریل باز گردید.

برای کپی کردنِ بخشِ خاصی از متنتان به منظورِ استفاده از آن متن در برنامه های دیگر، همانطور که در بخشِ بعدی توضیح داده می شود، بخشِ مورد نظر از متنتان را که می خواهید در برنامه های دیگر پس از کپی کردن به کار ببرید، علامتگذاری کرده و کپی نمایید و پس از این کار، بلافاصله کلیدِ منوی دستگاهِ خود را فشار دهید.

ویرایشِ متن

شما می توانید به یک ویرایشِ ساده در برنامه ی اِم بریل بپردازید، آنچه را که نوشته اید در حالتِ پیشنمایشی نشان دهید و با استفاده از انتخابِ متن، کپی و چسباندنِ متنِ ویرایش شده به جابجاییهای دلخواهتان دست بزنید. شما حتی برای ویرایش، می توانید متنِ موردِ نظرتان را از برنامه های دیگر نیز در برنامه ی اِم بریل وارد کنید. همه ی ژستهای ویرایشی بر مبنای همان قوانینِ موجود در اِم بریل کار می کنند. به منظورِ انتخابِ یکی از ژستها شما از یک دست برای فشردن و نگه داشتنِ یک یا چند نقطه ی بریل بر روی صفحه استفاده می کنید. سپس برای فعال ساختنِ ژستِ انتخاب شده با دستِ دیگرتان، به چپ، راست، بالا و یا پایین حرکت می کنید.

هنگامی که به ویرایشِ واژه های فعلی و یا وارد کردنِ علائمِ نگارشی در متن می پردازید، اغلب استفاده از بلند نویسیِ بریل برای شما آسانتر خواهد بود. برای اینکه به سرعت قابلیتِ کوتاه نویسیِ بریل را در هنگامِ نوشتن متن فعال و یا غیرِ فعال کنید، با یک انگشت نقطه ی 6 را فشرده و نگه دارید، سپس با انگشتِ دیگر به سمتِ بالا و پایین حرکت کنید.

حالتِ پیشنمایشِ متن

با یک انگشت نقطه ی 3 را پایین نگه دارید. یک انگشتِ دیگر را به چپ و راست بکشید تا متنتان به صورتِ کلمه به کلمه برای شما خوانده شود. برای خواندنِ متن به صورتِ جمله به جمله، انگشتتان را به طرفِ بالا بکشید. برای مرورِ کلمه به کلمه ی آخرین جمله ای که برای شما خوانده شده، انگشتتان را به سمتِ پایین بکشید. اگر دوباره انگشتتان را به طرفِ پایین بکشید، می توانید آخرین کلمه را به صورتِ حرف به حرف بخوانید. هنگامی که انگشتتان را از روی نقطه ی 3 بردارید، حالتِ پیشنمایش به پایان می رسد. در واقع، این بخش از راهنمای اِم بریل، به شکلی ویژه و در حالتِ فقط خواندنی در بافرِ اِم بریل، یعنی یک فضای موقتی برای نگهداریِ متن به نمایش در می آید. شما می توانید در این راهنما حالتِ پیشنمایشِ متن را تمرین کنید. می توان با نگه داشتنِ نقاطِ 1،3، و کشیدنِ انگشت به طرفِ چپ، به ابتدایِ متن رفت. همچنین، با نگه داشتنِ نقاطِ 1،3، و کشیدنِ انگشت به سمتِ راست، می توان به انتهای متن رفت.

انتخاب، بُرِش، کپی و چسباندنِ متن

با استفاده از کارکردِ حالتِ پیشنمایش، به حرکت در متن بپردازید. زمانی که نقطه ی موردِ نظرتان را یافتید، در حالی که همچنان نقطه ی 3 را نگه داشته اید، نقطه ی 2 را فشار دهید. اگر نقاطِ 2 و 3 را نگه دارید، کشیدنِ انگشت باعثِ انتخابِ متنی می شود که شما با این کار از آن متن عبور می کنید. در هنگامی که از روی کلمات به این ترتیب عبور می کنید، اِم بریل متنِ انتخاب شده را اعلام می کند. برای کپی کردنِ متنِ انتخابی، در حالی که همچنان نقاطِ 2 و 3 را پایین نگه داشته اید، بر روی نقطه ی 5 ضربه بزنید. برای بُرِشِ متنِ انتخاب شده بر روی نقطه ی 4 ضربه بزنی. برای چسباندنِ متن در نقطه ی موردِ نظر، نقطه ی 2 را پایین نگه دارید و با انگشتِ دیگری بر روی صفحه ضربه بزنید. برای شِنیدنِ متنی که در حالِ حاضر در حافظه ی کلیپ بُرد ذخیره شده است، نقطه ی 2 را نگه دارید و انگشتتان را به طرفِ بالا بکشید. شما می توانید در محیطِ این نرم افزار، متنی را که با استفاده از قابلیتهای کپی و بُرِشِ متنِ موجود در خودِ اِم بریل به کلیپ بُرد انتقال داده اید و یا از محیطِ نرم افزارِ دیگری کپی کرده یا بُریده اید، در محیطِ اِم بریل بچسبانید.

تصحیحِ املایی

می توانید مواردِ مربوط به تصحیحِ دیکته ای را در بخشِ تنظیماتِ اِم بریل پیکربندی کنید. شما 3 گزینه را به این منظور در اختیار دارید:

  1. انجامِ تصحیح در هنگامِ نوشتن. در این حالت، اِم بریل با هر کلمه ی نادرست، سیگنالی را پخش خواهد کرد.

  2. تصحیحِ دیکته ای. فقط در هنگامِ پیشنمایشِ متن بر اساسِ کلمات، نرم افزار سیگنال را پخش خواهد کرد.

  3. عدمِ انجامِ تصحیحِ املایی. همچنین شما می توانید نحوه تصحیحِ املایی و شیوه ی عِعمالِ آن در متن را نیز پیکربندی کنید.

بدین منظور، دو گزینه وجود دارد. گزینه ی 1، با استفاده از فهرست: هنگامی که در حالتِ پیشنمایشِ متن بر اساسِ کلمات قرار دارید و با شنیدنِ یک سیگنال متوجه می شوید که با کلمه ی نادرستی برخورد کرده اید، در حالی که نقطه ی 3 را فشار داده اید، آنرا همچنان نگه دارید و بر روی نقطه ی 4 ضربه بزنید تا لیستی از کلماتِ پیشنهادی برای شما به نمایش در آید. می توانید با کشیدنِ انگشت، کلمه ی دلخواهتان را از فهرستِ کلماتِ پیشنهادی انتخاب کنید و یا با ضربه زدن بر روی گزینه ی لغو که در پایینِ صفحه قرار دارد، متن را بدونِ تغییر باقی بگذارید.

گزینه ی 2، با استفاده از یک ژست:هنگامی که صدای سیگنال را که نشان دهنده ی یافته شدنِ کلمه ی نادرست در هنگامِ پیشنمایش یا در زمان نوشتن است می شنوید، می توانید با پایین نگه داشتنِ نقطه ی 1 و بالا یا پایین رفتن در میانِ فهرست، یکی از کلماتِ پیشنهادی را انتخاب کنید. در صورتی که مایلید کلمه ای را که به عنوانِ واژه ی نادرست تشخیص داده شده همچنان در متنتان نگه دارید، نخستین کلمه در این لیست، همان کلمه ی تایپ شده ی شما می باشد. به محضِ برداشتنِ انگشتانتان از روی صفحه ی نمایشگر، تصحیح انجام می شود و شما می توانید به نوشتن ادامه دهید.

دستورهایی که همگی با نقطه در صفحه کلید آغاز می شوند

با استفاده از یک خطِ جدید که با علامتِ نقطه به خطِ بریل آغاز می شود و دستورهای مختلف بدونِ فاصله به این نقطه می چسبند، می توان کارهای مختلفی را از طریقِ صفحه کلیدِ بریل انجام داد که ممکن است این دستورهای اصلی برای انجامِ اهدافِ جزییتر، با دستورهای فرعی همراه شود و سپس با رفتن به خطِ جدید این دستور یا دستورها توسط برنامه انجام شوند. برخی از دستورها بر روی متنی که شما می نویسید اثر می گذارند و برخی دیگر، به عنوانِ دستورهای مستقل عمل می کنند. به عنوانِ نمونه، شما با نوشتن مقادیری از متن، کار را شروع می کنید. سپس می توانید در پایان، متن را با استفاده از دستوری که با نقطه آغاز می شود به عنوانِ یک پیام ارسال کنید. مثلا، با استفاده از دستورِ .پست آنرا ای میل کنید، با استفاده از دستورِ .پیام آنرا به شکلِ پیامک ارسال کنید و یا با استفاده از دستورِ .ذخیره برای استفاده های بعدی آنرا در دستگاهِ خود ذخیره کنید.

دستورهای نقطه داری که در اِم بریل وارد می کنید، ذخیره می شوند تا شما بتوانید به جستجو و اجرای مجددِ دستورهای قدیمی بپردازید. برای مثال، اگر شما به گروهی از افراد پیامک می فرستید، آسانتر است که مجددا دستورِ ارسالِ پیام به آن گروه را تایپ نکنید. در ابتدایِ خط، نقطه ی 4 را برای دسترسی به تاریخچه ی دستورهایی که قبلا در محیطِ نرم افزار نوشته اید نگه دارید و برای بازگشت به دستورهای قبلی در میانِ تاریخچه ی دستورهای موجود، انگشتِ خود را به سمتِ بالا بکشید و برای رفتن به دستورهای جدیدتر در تاریخچه ی دستورها، انگشتتان را به طرفِ پایین بکشید. هنگامی که انگشتِ خود را از روی نقطه ی 4 بردارید، مثلِ این خواهد بود که دوباره دستورِ قدیمی را که یافته اید تایپ کرده باشید. برای اجرای آن دستور، صرفا کافیست انگشتِ خود را برای ایجادِ یک خطِ جدید به طرفِ پایین بکشید. شما همچنین می توانید به جستجو در تاریخچه ی دستورها بپردازید. علامتِ نقطه را به خطِ بریل بنویسید، سپس یک فاصله قرار داده و به دنبالِ آن، کلید واژه ای را که مَدِ نظر دارید بنویسید. سپس نقطه ی 4 را فشار دهید و انگشت خود را به طرفِ بالا بکشید. فقط آن دسته از دستورهای شروع شونده با نقطه بازیابی می شوند که دارایِ کلید واژه ی جستجو شده باشند.

در محیطِ نرم افزار، این دستورها به عنوانِ دستورهای شروع شونده با نقطه وجود دارند.

تماسهای تلفنی

.شماره نام

این دستور به جستجوی مخاطبِ موردِ نظر در میانِ فهرستِ مخاطبین می پردازد و بلافاصله به برقراریِ تماس با آن مخاطب می پردازد. اگر بیش از یک مورد با نامی که نوشته اید تناسب داشته باشد، فهرستی از مواردی که با نامِ مورد نظر شما تناسب دارد به نمایش در می آید تا از میان آنان یکی را انتخاب کنید. می توان یک شماره تلفن را به جایِ نام به کار برد.

پیامهای کوتاهِ متنی یا همان اِس اِم اِس

.پیام شماره

این دستور باعثِ ارسالِ مستقیمِ یک پیامک به شماره ی موردِ نظر می شود و به عنوانِ متنِ پیامک از محتوایِ متنیِ موجود در نرم افزار استفاده خواهد شد.

.پیام نام

اگر فقط یک مخاطب که با نامِ نوشته شده تناسب دارد یافت شود،متنِ فعلیِ نوشته شده به عنوانِ پیامک به او ارسال خواهد شد. در غیرِ این صورت، فهرستی از مخاطبین که با نامِ نوشته شده توسط شما تناسب دارند برایتان به نمایش در خواهد آمد تا از میان این فهرست یکی را انتخاب کنید.

ارسالِ ای میل

با استفاده از دستورِ .پست می توانید به ارسال ای میل یا همان پستِ الکترونیک بپردازید. کاربرد:

.پست "سلام دوستِ من" جک

این متن را نوشته و سپس به خطِ جدید بروید و فُرمِ ارسال ای میل پیشِ روی شما خواهد بود و موضوع به شکل "سلام دوستِ من" تنظیم شده و بخشِ آدرسِ ای میل شاملِ آدرسِ ای میلِ جک خواهد بود. در صورتی که موضوع دارای فاصله می باشد، باید بخشِ موضوع در داخلِ گیومه قرار گیرد. آدرسِ ای میلِ دریافت کنندگانِ پستِ الکترونیکِ شما، از میانِ فهرستِ مخاطبین جستجو خواهد شد. اگر شما آدرسِ ای میلِ دریافت کننده ی ای میلتان را در میانِ مخاطبینتان ندارید، می توانید آن را مانندِ مثالِ زیر به طور کامل تایپ کنید .mail support@mpaja.com

ارسالِ ای میل به لیستِ پستیِ نرم افزارِ اِم بریل

.بازخورد [موضوع]

نوشتن این دستور، باعثِ ارسالِ ای میل به لیستِ پستی اِم بریل می شود. انتخابِ موضوع اختیاری است، و موضوع به طور پیشفرض "MBraille feedback" (به معنایِ ارسالِ بازخورد پیرامونِ اِم بریل) خواهد بود.

ارسالِ مستقیمِ پست الکترونیک

اگر شما از کاربرانِ جی مِیل هستید، می توانید اِم بریل را برای ارسال مستقیمِ ای میل، یعنی نادیده گرفتنِ نرم افزارِ ارسالِ ای میل و در نتیجه عدمِ نیاز به خروج از محیطِ نرم افزار به منظورِ ارسال پست الکترونیک پیکربندی کنید. برای انجامِ این کار، شما باید آدرس ای میل و رمز عبورتان را به اِم بریل بدهید. کاربرد:

.تنظیم عنوان آدرس-ای میل رمزِ عبور

مثال:

.تنظیم عنوان mbraille-hero@gmail.com رمزِ عبور

شما فقط یک بار باید این مراحل را انجام دهید. برای امنیت، رمزِ عبور در تاریخچه ی دستورها قرار نمی گیرد، نیز به شکلِ محلی به عنوانِ متنی که بتوانید آنرا حذف کنید هم ذخیره نمی شود. دیگر خدمات دهندگانِ پستِ الکترونیک نیز در آینده از سویِ این نرم افزار پشتیبانی خواهند شد. برای بازگشت به استفاده از نرم افزارِ ارسال ای میل، .تنظیم عنوان هیچ را بنویسید.

با استفاده از دستورِ .امضا می توانید امضایی را به ای مِیلهای مستقیمتان اضافه کنید .امضا متنی که در محیطِ نرم افزار موجود است را به عنوانِ امضا به ای میلهای مستقیم اضافه خواهد کرد.

به جایِ این مورد، می توانید از دستورِ .امضا و امضای یک خطی استفاده کنید

دستیابی به بخشِ راهنما

برای باز کردنِ این بخش به طورِ مستقیم و از رویِ خودِ صفحه کلیدِ بریل، می توانید از دستورِ .راهنما استفاده کنید.

مرور و جستجو

باز کردنِ یک مرورگرِ وب

با استفاده از دستورِ .وب می توانید آدرس وب سایتِ مورد نظرتان را در مرورگرِ پیشفرضِ اینترنت در دستگاهتان باز کنید.

کاربرد

.وب mpaja.com

نیازی به نوشتن http:// در آغازِ آدرسِ وب سایت نیست ولی به عنوانِ مثال، در زمانی که شما یک لینک را در برنامه کپی می کنید، می توانید این مورد را هم انجام دهید. اگر لینکِ موردِ نظرِ شما منطقی و به عنوانِ یک لینکِ درست به نظر نرسد، به منظورِ بررسی به جستجوگرِ گوگل ارسال خواهد شد.

انجامِ جستجو در گوگل

شما در هر زمان، با استفاده از دستورِ .گوگل می توانید به جستجو در گوگل دست بزنید. این کار، مرورگرِ شما را باز خواهد کرد و نتایجِ جستجوی موردِ نظرتان را نشان خواهد داد. کاربرد:

.جستجو کلمه1 کلمه2 شما می توانید این دستور را به صورتِ .گوگ خلاصه کنید

مثال:

.گوگ "Albert Einstein"

به خاطر داشته باشید همان گونه که در موتورِ جستجوگرِ گوگل می توان عبارت موردِ جستجو را در داخل گیومه قرار داد، این کار در محیطِ اِم بریل نیز امکانپذیر است. اگر شما هیچ پارامتری را در جستجو به کار نبرید، همه ی کلید واژه هایِ جستجو شده در فرایندِ جستجو به کار خواهد رفت.

موسیقی

جستجو و پخش در اسپاتیفای

کاربرد

.اسپ آهنگ برای پخش

به عنوانِ مثال

.اسپ rykiel conversation شروع به پخشِ آهنگِ Conversation اثرِ Jean-Philippe Rykiel خواهد کرد. ضمنا Jean-Philippe یکی از دوستان و کاربرانِ اِمبریل است که اهل فرانسه می باشد. :)

شبکه های اجتماعی

.اشت موضوع

بخش اشتراکگذاری اندروید را باز می کند. در حالِ حاضر، این بخش از شما می خواهد که تاک بک را غیرِ فعال کنید.

.وات موضوع

مستقیما نرم افزار واتساپ را باز خواهد کرد. در حالِ حاضر در این مورد از شما خواسته می شود که تاک بک را غیرِ فعال کنید.

مدیریتِ فایل

.open نامِ فایل

فایلی را با پسوندِ txt و با نامِ مشخص شده از درونِ پوشه ی اِم بریل باز می کند. اگر شما پسوندِ دیگری بجز .txt را به کار ببرید، باید آنرا مشخص کنید.

.باز

به شما امکان خواهد داد که به مشاهده ی تمامِ فایلهای موجود در پوشه ی MBraille بپردازید. برای جستجو در این لیست، انگشتتان را به بالا و پایین و یا چپ و راست بکشید، و زمانی که به فایلِ موردِ نظر رسیدید، با دو بار ضربه زدن آنرا باز کنید. در صورتی که مایلید این عمل را لغو کنید، دکمه ی لغو در پایین صفحه قرار دارد.

.ذخیره نامِ فایل

متن فعلی را که در بافرِ برنامه موجود است با نامِ موردِنظر و با پسوندِ .txt ذخیره می کند. این فایل در پوشه ی MBraille ذخیره خواهد شد که شما با یک برنامه ی مرورگرِ فایلها و یا مدیریتِ پرونده ها، قادر به مشاهده ی آن فایل در کنارِ فایلهای دیگری که در پوشه موجود هستند خواهید بود و یا امکانِ مشاهده ی این فایل در زمانِ اتصالِ دستگاهتان به رایانه وجود خواهد داشت.

.ذخیره

به تنهایی، متنِ موجود در بافِر را با نامی که آن متن باز شده ذخیره خواهد کرد. اگر متنِ جاری به عنوانِ یک بافِرِ جدید باشد و فایلی در اِم بریل باز نشده باشد، نامِ پیشفرض notes.txt خواهد بود.

.نمایه [نام فایل]

فایل را در حالتِ فقط خواندنی باز خواهد کرد. همه ی دستورهای پیشنمایشِ متنِ اِم بریل در دسترس خواهد بود، اما شما قادر به ویرایشِ فایل نخواهید بود. با این همه شما همچنان قادر خواهید بود بخشهای موردِ نظر از متن را کپی کنید.

در بخشِ تنظیمات، شما می توانید همگامسازیِ فایلها با دراپ باکس را روشن کنید. در این صورت تمامِ دستورهای مدیریتِ فایل در پوشه های دراپ باکس اِعمال خواهند شد.

نکاتِ پایانی

علائمِ اضافی

اِم بریل علائمِ چند خانه ایِ زیر را پوشش می دهد. لطفا توجه داشته باشید که بازخوردِ صوتی شاید تا حدی عجیب باشد، زیرا خانه های بریل تا زمانی که این چند خانه به صورتِ علامتِ کامل در آیند، به صورتِ جداگانه در قالبِ متن با فرمتِ اَسکی اعلام می شوند.

456-1456 - علامتِ مربع

% 4-25-1234 - علامتِ درصد & 4-12346 - علامتِ اند ' 6-236 - گیومه باز ' 356-3 - گیومه بسته 5-35 - ستاره 35-35 - ستاره + 5-235 - علامتِ به علاوه - 5-36 - علامتِ تفریق ... 3-3-3 - چند نقطه / 456-34 - اِسلَش : 4-156 - دو نقطه = 5-2356 - مساوی @ 4-1 - ات [ 6-2356 - کروشه باز ] 2356-3 - کروشه بسته ¢ 4-14 - علامتِ سِنت (سِنتها) £ 4-123 - علامتِ پوند (پوندها) $ 4-234 - علامتِ دلار (دلارها) note that in contracted braille this needs to be terminated dots 56 to distinguish from ble contraction ¥ 4-13456 - yen © 45-14 - کپی رایت ® 45-1235 - registered trademark × 5-236 - ضربدر ÷ 5-34 - تقسیم بر – 36-36 - خطِ تیره –– 36-36-36-36 - چند خطِ تیره ″ 4-35 - double quote € 4-15 - یورو (یوروها) ™ 45-2345 - trademark

تغییرِ جدولِ بریل و زبانِ گفتار

.lang به همران کُدِ زبانِ مورد نظر به عنوان مثال

.lang fr

تغییرِ جدولِ بریل را ذخیره کرده و زبانِ نرم افزار را به فرانسوی تغییر خواهد داد.

.lang fr save

زبان و صدای انتخابی را به عنوانِ موردِ پیش فرض ذخیره خواهد کرد.

شما همچنین می توانید لهجه ی انگلیسیِ موردِ استفاده را نیز تعیین کنید

.lang en_us

به معنای استفاده از انگلیسیِ آمریکایی خواهد بود. گزینه های دیگر عبارتند از en_gb, en_ca, en_au, en_in. شما می توانید به جای علامتِ زیرخط، از خطِ تیره استفاده کنید.

توجه داشته باشید که برای اِعمالِ این موارد نیاز به نصب صدای موردِ نیاز برای موتورِ صوتیِ موردِ استفاده دارید.

افتخاراتِ اِم بریل

آزمایش کنندگان

اِم بریل بدونِ وجودِ گروهِ آزمایش کنندگانی که بازخوردِ ارزشمندِ خود را همیشه در راهِ توسعه ی نرم افزار به ما انتقال دادند، نمی توانست به جایگاهِ فعلیِ خود برسد. آزمایش کنندگانِ سیستم عاملِ اندروید به ترتیب حروفِ الفبا:

طراحی و کُد نویسی

Harri Pasanen

Copyright MPaja.com 2014