MBraille

Pomocník MBraille

Predstavenie braillovskej klávesnice

Skôr, než začnete písať, je potrebné zistiť, ako sú na obrazovke rozmiestnené jednotlivé tlačidlá, ktoré zodpovedajú bodom Braillovho písma. Existujú dva spôsoby rozloženia klávesov. Prvý spôsob je vodorovné rozloženie, ktoré pripomína usporiadanie klávesov na klasickom Pichtovom písacom stroji. Druhý spôsob rozloženia má klávesy usporiadané v mriežke 2 krát 3 body tak, že pri písaní je vhodné držať zariadenie dotykovou plochou otočenou od seba. Pri každom z týchto rozložení je možné nastaviť orientáciu klávesnice na výšku alebo na šírku,; taktiež je možné nastaviť automatickú orientáciu klávesnice, čo umožní prispôsobiť sa rôznym veľkostiam a tvarom dotykovej plochy.

Posúvaním prsta po obrazovke môžete zistiť, ako sú rozmiestnené jednotlivé body, ktoré Pokrývajú celú dotykovú plochu. Keď prstom prejdete z jedného bodu na druhý, MBraille oznámi pozíciu bodu (Túto funkciu je možné neskôr deaktivovať vypnutím voľby režim nápovedy v časti nastavenia.)

Týmto spôsobom sa môžete naučiť usporiadanie všetkých šiestich bodov. Ak ste pripravení začať písať, napíšte znaky lw (najprv body 1, 2, 3, potom body 2, 4, 5, 6) hneď za sebou.

Keďže body zaberajú celú dotykovú plochu, máte dostatok priestoru, aby ste si do určitej miery rozloženie prispôsobili tak, ako vám najlepšie vyhovuje.

V usporiadaní mriežky, ktoré sa väčšinou používa, keď držíte zariadenie otočené dotykovou plochou smerom od seba sú body na klávesnici jednoduché obdĺžniky, opäť rozmiestnené po celej ploche obrazovky.

V časti nastavenia je voľba, ktorá umožní v rozložení mriežky vymeniť umiestnenie bodov 1 a 3 a bodov 4 a 6. Niektorí uprednostňujú takéto usporiadanie klávesov keď držia zariadenie dotykovou plochou od seba.

Používanie klávesnice

Vloženie jedného braillovského znaku začína v okamihu, keď položíte jeden prst na dotykovú plochu a končí vtedy, keď zdvihnete z plochy všetky prsty. Pri písaní môžete klepnúť na všetky body súčasne, alebo môžete postupne klepať po jednotlivých bodoch; ak sa obrazovky dotýka aspoň jeden prst. Poradie klepania na jednotlivé body nie je dôležité. Pri písaní textu v angličtine alebo iných jazykoch, pre ktoré existuje zodpovedajúca prekladová tabuľka je predvolene zapnutý zápis v skratkopise. Skratkopis je možné vypnúť alebo zapnúť v časti nastavenia. alebo rýchlo počas písania. Ak potrebujete zapnúť alebo vypnúť skratkopis počas písania, jedným prstom stlačte a podržte bod 6, druhým prstom švihnite hore alebo dolu, čím sa prepne nastavenie použitia skratkopisu.

Švihanie jedným prstom

Švihnite vpravo na vloženie znaku medzerník. Švihnite dolu na vloženie nového riadku. Po vložení medzerníka aj nového riadku sa automaticky preloží práve napísané slovo v skratkopise. Švihnite doľava na vymazanie predchádzajúceho znaku. Švihnite hore na prečítanie celého napísaného textu.

Švihanie dvomi prstami

Švihnite dvomi prstami doľava na vymazanie predchádzajúceho slova.

Švihnutím dvomi prstami vpravo vyvoláte funkciu Späť, čím môžete vrátiť úpravy ako napr. vystrihnutie do schránky vymazanie znaku, slova ako aj celého textu.

Švihnutím dvomi prstami hore zistíte počet napísaných slov a znakov.

Švihnite dvomi prstami dolu a MBraille zopakuje poslednú vyslovenú frázu.

Švihanie tromi prstami

Švihnutím tromi prstami vpravo prejdete späť do ponuky alebo ukončíte čítanie tohto pomocníka.

Švihnutím tromi prstami hore vymažete celý text.

Schránka

Ak sa prepnete z aplikácie MBraille do inej ľubovoľnej aplikácie, napísaný text sa automaticky skopíruje do schránky. Text zo schránky môžete potom prilepiť v ktorejkoľvek aplikácii. Naspäť do aplikácie MBraille sa môžete vrátiť použitím obrazovky výber aplikácii, čo zobrazuje naposledy použité aplikácie.

Ak chcete skopírovať len určitú časť textu, označte blok textu ako je to popísané v nasledujúcom odseku a hneď potom stlačte tlačidlo domov čím sa prepnete na domovskú obrazovku alebo vyvoláte naposledy použité aplikácie.

Úpravy textu

Použitím aplikácie MBraille môžete prechádzať napísaným textom rôznymi spôsobmi a tiež robiť jednoduché úpravy textu ako sú výber bloku, vystrihnutie, kopírovanie alebo vloženie. Tiež je možné vkladať text z iných aplikácií.

Zadávanie všetkých príkazov spojených s úpravami textu funguje na rovnakom princípe. Jednou rukou držíte stlačený jeden alebo viac bodov zatiaľ čo druhou rukou šviháte hore, dolu, doľava alebo vpravo čím aktivujete požadovanú akciu.

Počas upravovania už napísaného textu alebo pri zápise interpunkčných znakov je lepšie mať vypnuté zadávanie textu v skratkopise. Rýchlo zapnúť alebo vypnúť skratkopis môžete tak, že jedným prstom držíte stlačený bod 6 a druhým prstom šviháte hore alebo dolu.

Prezeranie textu

Jedným prstom držte stlačený bod 3 na braillovskej klávesnici a druhým prstom švihajte doľava alebo vpravo ak chcete čítať text po slovách.

Stále držte stlačený bod 3 a švihnutím hore sa prepnete na prezeranie po vetách. Švihnite dolu a opäť môžete čítať po slovách v práve prečítanej vete. Ak znovu švihnete dolu, prepnete sa na prezeranie po znakoch v poslednom prečítanom slove. Prezeranie textu ukončíte zdvihnutím pridržaného bodu 3.

Tento text pomocníka je zobrazený v špeciálnom režime MBraille len na čítanie, čo znamená, že je vhodný na to, aby ste si tieto funkcie určené na prezeranie textu precvičili.

Stlačením a pridržaním bodov 1 a 3 a švihnutím doľava môžete prejsť na začiatok textu.

Stlačením a pridržaním bodov 1 a 3 a švihnutím vpravo môžete prejsť na koniec textu.

Výber, kopírovanie, vystrihnutie a vloženie textu

Stlačte a držte bod 3 a pohybujte sa po texte švihaním. Keď nájdete miesto, kde chcete začať výber textu, k stlačenému bodu 3 pritlačte ešte aj bod 2. Teraz môžete prechádzať textom so stlačenými oboma bodmi bodom 3 aj bodom 2, text, ktorým prechádzate postupne označíte a MBraille to oznámi. Keď vyberiete všetok text, s ktorým chcete ďalej pracovať, držte stlačené body 3 a 2 a klepnutím na bod 5 môžete text skopírovať do schránky, alebo klepnutím na bod 4 môžete text vystrihnúť do schránky.

Vložiť text zo schránky na aktuálnu pozíciu v texte môžete tak, že klepnete a držíte stlačený bod 2 a švihnete dolu jedným prstom. Klepnutím a držaním bodu 2 a švihnutím jedným prstom hore môžete prečítať text v schránke bez toho, aby ste ho vložili do textu v aplikácii MBraille.

Kontrola pravopisu

Nastavenie kontroly pravopisu môžete zapnúť v časti nastavenia.

Môžete si vybrať z troch možností:

  1. Kontrola pravopisu počas písania. MBraille zapípa pri každom prečítaní nesprávne napísaného slova.
  2. Kontrola pravopisu. MBraille zapípa pri prečítaní nesprávne napísaného slova len vtedy, keď prezeráte text po slovách.
  3. Kontrola pravopisu je vypnutá.

Môžete tiež nastaviť akým spôsobom sú prezentované návrhy kontroly pravopisu a ako aplikujete vybrané opravy. K dispozícii sú dve možnosti.

Prvá možnosť, Výber výsledku kontroly pravopisu zo zoznamu návrhov:

Ak počas prezerania po slovách budete počuť pípnutie signalizujúce nesprávne napísané slovo, držte stlačený bod 3 a klepnutím na bod 4 zobrazíte zoznam návrhov. Švihajte jedným prstom na pohyb v zozname. Dvojitým klepnutím použijete vybratý návrh alebo výber návrhu bez zmeny v texte ukončíte klepnutím na tlačidlo zrušiť v spodnej časti obrazovky.

Druhá možnosť, Na výber výsledku kontroly pravopisu použiť gestá:

Ak počas písania alebo prezerania textu budete počuť pípnutie signalizujúce nesprávne napísané slovo, stlačením a pridržaním bodu 1 a k tomu švihaním hore alebo dolu jedným prstom môžete hneď začať výber návrhu kontroly pravopisu. Prvá možnosť je vždy nesprávne napísané slovo v prípade, že si ho želáte ponechať. Výber návrhu ukončíte zdvihnutím všetkých prstov a hneď potom môžete pokračovať v písaní.

Príkazy s bodkou na začiatku

Priamo písaním na braillovskej klávesnici môžete pomocou aplikácie MBraille vykonávať rôzne akcie, ak v prázdnom riadku napíšete bodku, za bodkou názov jednoslovného príkazu, za ktorým môžu ešte nasledovať jeho argumenty. Po ukončení každého príkazu je potrebné prejsť na nový riadok. Niektoré príkazy pracujú s textom, ktorý práve píšete, iné príkazy fungujú nezávisle na texte.

Napríklad napíšete nejaký text a následne zadáte takýto príkaz v poslednom riadku môžete daný text odoslať. Ak napíšete príkaz .mail text hneď odošlete elektronickou poštou alebo ak napíšete príkaz .sms, odošlete ho v správe SMS.

Príkazy s bodkou na začiatku, ktoré zapisujete sa automaticky ukladajú. Môžete teda zobraziť staršie zadané príkazy a veľmi rýchlo ich vykonať znovu. Ak napr. SMS-kujete s viacerými ľuďmi, je príjemné, že nemusíte dookola vypisovať tie isté príkazy. Ak na začiatku riadku stlačíte a držíte bod 4, švihaním jedným prstom hore môžete prechádzať späť v histórii príkazov a švihaním jedným prstom dolu môžete prechádzať vpred. Keď zdvihnete prst z bodu 4, vybratý príkaz sa zapíše a na jeho vykonanie stačí prejsť na nový riadok opätovným švihnutím dolu.

V histórii príkazov môžete vyhľadávať nasledovným spôsobom. Napíšte bodku, za bodkou medzeru a potom kľúčové slovo vyhľadávania. Keď stlačíte a držíte v tomto momente bod 4, švihaním jedným prstom hore a dolu môžete prechádzať len po príkazoch, ktoré obsahujú zadané kľúčové slovo vyhľadávania.

K dispozícii sú nasledovné príkazy s bodkou na začiatku.

Telefonovanie

.volať meno

Vyhľadá kontakt podľa zadaného mena a vytočí jeho telefónne číslo. Ak je nájdených viacej kontaktov zodpovedajúcich zadanému menu, zobrazí sa zoznam, z ktorého si môžete vybrať. Namiesto mena kontaktu môžete priamo zadať telefónne číslo.

Správy SMS

.sms meno

Vyhľadá kontakt podľa zadaného mena a odošle celý text ako správu SMS na jeho telefónne číslo. Ak je nájdených viacej kontaktov zodpovedajúcich zadanému menu, zobrazí sa zoznam, z ktorého si môžete vybrať. Namiesto mena kontaktu môžete priamo zadať telefónne číslo.

Odosielanie elektronickej pošty

Odoslať správu elektronickej pošty môžete zadaním príkazu .mail.

Príklad:

.mail "Ahoj, Ako sa máš?" Jano

Po napísaní tohto príkazu prejdite na nový riadok a otvorí sa okno novej správy elektronickej pošty, kde v poli predmet bude vyplnený text "Ahoj, ako sa máš" a v poli komu bude adresa kontaktu Jano získaná zo zoznamu kontaktov. Ak predmet obsahuje medzery, musíte ho pri zadávaní v aplikácii MBraille písať v úvodzovkách.

Ak nemáte v kontaktoch uloženú adresu elektronickej pošty príjemcu, môžete ju tiež zadať priamo ako napríklad

.mail support@mpaja.com

Odoslanie príspevku do konferencie MBraille

.feedback [predmet]

Odošle správu elektronickej pošty do konferencie mbraille-test. Predmet nie je povinný a predvolene je nastavený na "MBraille feedback"

Priame odosielanie elektronickej pošty

Ak máte adresu elektronickej pošty v službe gmail a radi by ste správy posielali priamo bez toho, aby ste museli opustiť prostredie aplikácie MBraille, môžete v MBraille nastaviť svoju adresu a heslo v službe gmail.

Použitie:

.nastaviť mailuser mailová-adresa heslo

Príklad:

.nastaviť mailuser mbraille-hrdina@gmail.com heslo

Toto nastavenie stačí urobiť len raz.

Na zvýšenie bezpečnosti sa vaše heslo neobjavuje v histórii príkazov a nie je uložené ani ako čistý text vo vašom zariadení.

Podpora pre odosielanie prostredníctvom iných služieb než gmail je plánovaná v niektorej z ďalších verzií.

Ak sa chcete vrátiť naspäť k používaniu tradičného klienta elektronickej pošty, môžete to nastaviť napísaním príkazu

.nastaviť mailuser none

Do správ priamo odosielaných cez MBraille môžete pridať svoj podpis použitím príkazu .podpísať

.podpísať

Pridá celý napísaný text ako podpis pre všetky správy elektronickej pošty odosielané priamo cez MBraille.

Príkaz .podpísať môžete tiež zapísať s jednoduchým podpisom nie dlhším ako jeden riadok

.podpísať podpis na jeden riadok

Pomocník

Ak chcete priamo z braillovskej klávesnice otvoriť tento text pomocníka, napíšte príkaz .pomoc

Prehliadanie webu a vyhľadávanie

Ako otvoriť prehliadač webu

Príkaz .web umožňuje otvoriť webový prehliadač so zadanou adresou.

Použitie

.web mpaja.com

Argument príkazu .web nemusí obsahovať http:// na začiatku, aby sa vám ľahšie písalo, ale nič sa nestane ak prilepíte celý odkaz zo schránky, ktorý začína textom http://. Ak text zadaný ako argument url nedáva zmysel, použije sa ako kľúčové slovo pre vyhľadávania v Google.

Vyhľadávanie pomocou Google

Kedykoľvek môžete spustiť vyhľadávanie cez Google zadaním príkazu .google. a výsledky vyhľadávania sa zobrazia v prehliadači webu.

Použitie:

.google slovo1 slovo2

K dispozícii je tiež skrátená verzia príkazu .goo

Príklad:

.goo "Albert Einstein"

Všimnite si, že kľúčové slová vyhľadávania môžete zadávať v úvodzovkách ako je to možné aj pri bežnom vyhľadávaní cez Google. Ak príkazu nezadáte žiadne argumenty, na vyhľadávanie sa použije celý text.

Hudba

Vyhľadávanie a prehrávanie hudby v službe Spotify

Použitie

.spo pieseň, ktorú si želáte prehrať

Príklad

.spo rykiel conversation

Začne prehrávať pieseň od interpreta Jean-Philippe Rykiel s názvom Conversation. Mimochodom Jean-Philippe je známy používateľ MBraille z Francúzska. :)

Sociálne siete

.zdieľať predmet

Otvorí systémové dialógové okno zdieľať s aplikáciou. Momentálne vás použitie tejto funkcie požiada o opätovné zapnutie čítača obrazovky.

.wup predmet

Priamo otvorí aplikáciu Whatsap. Momentálne vás použitie tejto funkcie požiada o opätovné zapnutie čítača obrazovky.

Správa súborov

.otvoriť názov-súboru

Otvorí zadaný súbor s príponou .txt, ktorý sa nachádza v priečinku MBraille. Ak chcete otvoriť súbor s inou príponou ako je .txt, musíte zadať aj jeho príponu.

.otvoriť

Bez zadania názvu súboru je možné prechádzať zoznamom súborov v priečinku MBraille. Pohybovať sa môžete švihaním doľava / vpravo alebo hore/dolu jedným prstom, otvoriť vybratý súbor môžete dvojitým klepnutím, zrušiť celú operáciu môžete klepnutím na tlačidlo zrušiť v spodnej časti obrazovky.

.uložiť názov-súboru

Uloží celý text do súboru s príponou .txt podľa zadaného názvu. Súbor sa uloží do priečinka MBraille, ktorý môžete nájsť cez obľúbeného správcu súborov alebo keď pripojíte zariadenie k počítaču.

.uložiť

Uloží obsah do súboru s tým istým názvom akým bol tento súbor otvorený. Ak ukladáte nový súbor, predvolený názov súboru je notes.txt

.zobraziť [názov-súboru]

Otvorí súbor v režime len na čítanie. K dispozícii budete mať všetky príkazy MBraille určené na prezeranie textu, ale nebudete môcť zapisovať ani upravovať text súboru. Budete môcť vyberať bloky textu a kopírovať do schránky.

V časti nastavenia môžete zapnúť synchronizáciu so službou Dropbox. Všetky príkazy súvisiace so správou súborov budú pri zapnutej synchronizácii so službou Dropbox prevádzané na súboroch v priečinku MBraille v službe Dropbox.

Ostatné

Ďalšie symboly

MBraille podporuje v slovenčine nasledovné viac znakové symboly, pri ktorých je odozva hlasového výstupu v niektorých prípadoch zavádzajúca, pretože pri zapnutej odozve po znakoch sú oznamované všetky znaky v tabuľke Braillovho písma ascii až kým nie je úplne napísané celé slovo.

# 56-3456 - krížik
_ 56-456 - podčiarkovník
$ 3456-246 - dolár
% 3456-1234 - percento
& 3456-12346 - ampersand
@ 3456-12456 - zavináč
[ 6-236 - hranatá zátvorka
] 6-356 - hranatá zatvoriť
+ 56-235 - plus
× 56-3 - krát
± 235-36 - plus mínus
÷ 45 - deleno
< 56-126 - menší
> 56-345 - väčší
≤ 126-2356 - menší alebo sa rovná
≥ 345-2356 - väčší alebo sa rovná
≠ 4-2356 - nerovná sa
≈ 5-2356 - približne sa rovná
\ 3456-1256 - opačná lomka
{ 5-236 - zložená zátvorka
| 3456-123 - zvislá čiara
} 5-356 - zložená zatvoriť
~ 56-26 - vlnovka
‰ 3456-1235 - promile
° 3456-234 - stupňov

Pri návrhu spätnej prekladovej tabuľky z Braillovho písma použité v aplikácii MBraille sme sa, kde je to možné, pridŕžali pravidiel zápisu slovenského Braillovho písma, verzie 1.1996. Odlišnosti sú len v zápise niektorých práve uvedených viacbunkových znakov,.

Zmena prekladovej tabuľky braillovho písma a jazyka hlasového výstupu

.jazyk kód-jazyka

Príklad

.jazyk fr

Prepne prekladovú tabuľku Braillovho písma a jazyk hlasového výstupu do francúzštiny.

.jazyk fr uložiť

Uloží francúzštinu ako predvolený jazyk prekladovej tabuľky Braillovho písma a predvolený jazyk hlasového výstupu.

Môžete tiež nastaviť variant angličtiny

.jazyk en_us

(americká angličtina. Ostatné varianty sú en_gb, en_ca, en_au, en_in. Namiesto podčiarkovníka môžete tiež použiť spojovník.

Všimnite si, že musíte mať nainštalovaný hlasový výstup hovoriaci jazykom, ktorý si želáte nastaviť.

Poďakovanie

Testeri

Aplikácia MBraille by určite neexistovala bez tímu testerov, ktorí prispievali pripomienkami a návrhmi. Testeri MBraille pre Android v náhodnom poradí:

Harri Pasanen

Copyright MPaja.com 2015